Opći uvjeti poslovanja

Big Building d.o.o.
Stjepana Radića 54, OIB: 98349174361

I. Značenje izraza sadržanih u Općim uvjetima

Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeća značenja:
1. Posrednik u prometu nekretnina je BIG BUILDING d.o.o. za poslovanje i
upravljanje nekretninama sa sjedištem u Šibeniku, Stjepana Radića 54, koje
trgovačko društvo ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina
određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik)
2. Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata
posredovanja u prometu nekretnina i kao takav zaposlen kod Posrednika daljnjem tekstu:
Agent).
3. Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču
povezivanja nalogodavca i treće osobe, te pregovori i priprema za sklapanje pravnih poslova
kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
4. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa
pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac,
najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina – u daljnjem tekstu:
Nalogodavac).
5. Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s
nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena
nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba)

II. Ponuda

Ponuda Posrednika temelji se na podacima koje zaprimamo pisanim i/ili usmenim putem od
strane nalogodavca za nekretnine koje se nude na prodaju, u zakup ili najam, kao i na podacima sadržanim
u pisanim i/ili usmenim nalozima Nalogodavca.

III. Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina

Ugovorom o posredovanju (u daljnjem tekstu: Ugovor) Posrednik se obvezuje  da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi
pregovaranja i sklapanja  pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava
na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti
određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude
sklopljen, pri čemu se pod sklopljenim pravnim poslom podrazumijeva i sklapanje predugovora ili
osnivanju određenog prava na nekretnini ili u
vezi sa nekretninom.
Ugovor se sklapa u pisanome obliku na 12 mjeseci i može se sporazumom više puta produžiti.

IV. Prestanak ugovora o posredovanju

Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je
sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano .
Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je bilo izričito
ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni
posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju,
dužan je Posredniku platiti naknadu u cijelosti.

V. Isključivo posredovanje

Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se obvezuje da za posredovani posao
neće angažirati nijednog drugoga posrednika.
Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo
Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio
dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu Naknadu kao i
moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani
posao.
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju Posrednik se obvezuje posebno
upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te mu pojasnit pojam isključivog posredovanja.
Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na
koji je sklopljen ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano.

VI. Obveze posrednika

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina posrednik se obvezuje obavljati slijedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla,
2. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojom se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na
predmetnoj nekretnini,
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na
odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u
prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne,
unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno
obvezao,
7. čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pismenom nalogu Nalogodavca čuvati kao
poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s
poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u
skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu
poznate ili mu moraju biti poznate,

VII. Obveza Nalogodavca

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obavljati sljedeće::
1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i
predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku,
građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid
Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema Trećoj strani,
2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno
drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve
uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla
razgledanje nekretnine,
4. nakon sklapanja pravnog posla, pri čemu se pod sklapanjem pravnog posla smatra i
sklapanje predugovora, isplatiti Posredniku Naknadu,
5. naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene
troškove posredovanja,
6. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je
ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne
podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

VIII. Posrednička naknada

Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju.
Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u toč.
VI. Općih uvjeta.
U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene toč. VI. Općih uvjeta na temelju zahtjeva
Nalogodavca cijena posredničke satnice iznosi  40 € + PDV.
U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene toč. VI. Općih uvjeta na temelju zahtjeva
Nalogodavca isti je obvezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Posredniku
naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji.
U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje i sklapanje predugovora kojim su se
Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je
predmet posredovanja i kojim je predugovorom ugovorena isplata kapare i/ili dijela
ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac
se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku u dva jednaka dijela, od kojih prvi
dospijeva na dan isplate kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene, a drugi na dan
sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za
sklapanje glavnog ugovora.
U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje sklapanje predugovora kojim su se
Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je
predmet posredovanja, ali kojim nije ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene
kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje
naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na
dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora.
U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog ugovora u vezi s
nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je ugovorom ugovorena jednokratna
isplata ugovorene kupoprodajne cijene, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje
isplatiti Posredniku na dan sklapanja ugovora o kupoprodaji.
Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s
nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom
je Nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja od
ispunjenja sklopljenog ugovora ne utječe na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati
naknadu za posredovanje u visini na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim ugovorom o
posredovanju.
Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao
Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onog za
koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet
kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.
Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je:
 neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,·
 organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za·
sklapanje pravnog posla,
 Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, e-mail·
adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu
lokaciju tražene nekretnine.
Nakon prestanka Ugovora Posrednik ima pravo na naknadu u roku 12 mjeseci i u slučajevima
kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica posrednikova
djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju.
Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je
Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu) dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene
Naknade.
Posrednik ima pravo na Naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj
Nalogodavca: odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je
Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski
zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljeni ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi
posredovani, odnosno s kojom ima sklopljeni ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi
posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

IX. Završne odredbe

Za sve što izričito nije utvrđeno ovim Općim uvjetima poslovanja primjenjivat će se Zakon o
posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima te ostali zakonski propisi.
Opći uvjeti primjenjuju se od 02. Svibnja 2024.g.
Big Building d.o.o.